اطلاعات نحوه ارسال

موارد ارسال به تفکیک زیر خواهد بود: (حتما" ایمیل و شماره تماس ذکر گردد)

  1. درخواست استاندارد: پس از تکمیل درخواست ، فایل مورد نظر ظرف مدت 24 ساعت به ایمیل شما ارسال خواهد شد
  2. درخواست طراحی: پس از تکمیل درخواست ، مورد بررسی و با شما هماهنگ خواهد شد.
  3. درخواست مهندسی معکوس: پس از تکمیل درخواست ، مورد بررسی و با شما هماهنگ خواهد شد.
  4. درخواست بومی سازی: پس از تکمیل درخواست ، مورد بررسی و با شما هماهنگ خواهد شد.
  5. درخواست ساخت: پس از تکمیل درخواست ، مورد بررسی و با شما هماهنگ خواهد شد.